Personvernerklæring

Dato: 01.07.2021

I følgende personvernerklæring informerer CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) om behandlingen av personopplysninger på dette nettstedet.

A. Generell personvernerklæring

I. Navn og kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Tyskland
infoclaas@claas.com

II. Kontaktopplysninger for personvernombud

Personvernombudet kan kontaktes som følger:

CLAAS KGaA mbH
Datavernansvarlig
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Tyskland
group.dpo@claas.com

III. Lagringsperiode

CLAAS lagrer dine personopplysninger bare så lenge lagringen er nødvendig for å oppnå formålet med innhenting eller behandling. I den grad det er nødvendig, vil CLAAS lagre dataene dine så lenge forretningsforholdet varer. Dette inkluderer spesielt ved initiering og avvikling av kontrakten.

I tillegg lagrer CLAAS dine personopplysninger i den grad og så lenge dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser. På denne måten behandler vi dataene dine for å oppfylle kommersielle eller skatterettslige dokumentasjons- og oppbevaringsforpliktelser. Tidsbegrensningene for lagring eller dokumentasjon er seks år i henhold til kommersielle lovkrav i samsvar med § 257 i den tyske handelsloven (HGB) og opptil ti år på grunnlag av skattekrav i samsvar med § 147 loven AO, med mindre de fremdeles er påkrevd av skattemessige årsaker (f.eks. fordi en skatterevisjon fortsatt pågår). Tidsfristene begynner å løpe på slutten av kalenderåret der bilaget ble opprettet.

Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, vil de bli slettet regelmessig, med mindre du har gitt CLAAS samtykke til behandling av dine data og / eller videre behandling er nødvendig på grunn av CLAAS sine legitime interesser, for eksempel for kundegjenoppretting, for å forsvare seg mot juridiske krav i rettstvister. Ved behandling av data for å forsvare seg mot rettslige krav i rettstvister, avhenger lagringsperioden også av de lovbestemte foreldelsesfristene. Disse er iht. §§ 195 ff. i den tyske tvisteloven (BGB) opp til 30 år, hvorved den vanlige foreldelsesperioden er 3 år fra slutten av kalenderåret der kravet oppstår. I dette tilfellet blir behandlingen begrenset, det vil si til det minimum som kreves for dette formålet og blokkert for andre formål.

Det foregående gjelder ikke hvis noe annet er beskrevet i De spesielle personvernretningslinjene.

IV. Kategorier av mottakere

 • Nøye utvalgte tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører bestilt av oss, som støtter oss i forbindelse med forretningsforholdet, får tilgang til dataene. Dette er bedrifter i kategoriene av vertsleverandør, dataadministrasjon, programvare som en tjeneste, e-posttjenester, IT-tjenester (f.eks. vedlikehold og støtte, datamigrering), rådgivning, tjenesteleverandører innenfor første, andre og tredje nivås support, samtale-tjenester, kundeadministrasjon, brevbutikker, markedsføring, medieteknologi, telekommunikasjon, kundeforhold og ledelse, sporingstjenester, nettbyråer, samsvar, tjenester for avfallshåndtering (f.eks. makuleringstjenester), selskaper som utfører analyser for oss, leverandører av økonomistyring, frakt- og logistikktjenester, utskriftstjenester, teknologitjenesteleverandører (f.eks. for maskinvare og tilbehør). Hvis det brukes flere kategorier av tjenesteleverandører, se de respektive spesielle merknadene for personvern.
 • Videreformidling til tredjepart. I tillegg vil vi videreformidle dine data til tredjeparter hvis juridiske eller kontraktsmessige bestemmelser tillater dette og/eller hvis du har samtykket til det. Under denne forutsetningen kan dataene overføres til følgende kategorier av mottakere: Offentlige organer og institusjoner (f.eks. påtalemyndighet, politi, skattemyndighet, tilsynsmyndighet for personvern) for behandling av statlige henvendelser, hvis dette er i din interesse eller vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Det juridiske grunnlaget er art. 6 første ledd første punktum bokstav f eller c GDPR.
 • Dataoverføring internt i CLAAS-gruppen. Vi overfører dataene dine til andre selskaper i CLAAS-gruppen eller gir dem tilgang til dataene dine. Hvis dette gjøres for administrative formål, er dette basert på vår legitime interesse for interne administrative formål og konsernrapportering. Det juridiske grunnlaget er art. 6 første ledd første punktum bokstav f GDPR. I den grad dette er nødvendig for initiering av en kontrakt på ditt initiativ eller for oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser eller med ditt samtykke, er det juridiske grunnlaget art. 6 første ledd første punktum bokstav b GDPR eller art. 6 første ledd første punktum bokstav a GDPR. I den grad vi har rett til å gjøre det, bygger det juridiske grunnlaget på art. 6 første ledd første punktum bokstav c GDPR. For ytterligere overføringer til tredjeparter, viser vi til de spesielle personvernretningslinjene.
 • Tredjeparter som vi er i et pågående forretningsforhold med. I den grad dette er nødvendig for initiering av en kontrakt på ditt initiativ eller for oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser eller med ditt samtykke, er det juridiske grunnlaget art. 6 første ledd første punktum bokstav b GDPR eller art. 6 første ledd første punktum bokstav a GDPR. I den grad vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, bygger det juridiske grunnlaget på art. 6 første ledd første punktum bokstav c GDPR.

V. Overføring til tredjeland

I den grad vi utleverer personopplysningene dine selv eller gjennom tjenesteleverandører i land utenfor EU, overholder vi de spesielle forskriftene i art. 44 ff i EUs personvernforordning og forplikter også våre tjenesteleverandører til å overholde disse forskriftene. Vi overfører derfor bare dataene dine til land utenfor EU dersom beskyttelsesnivået i henhold til EUs personvernforordning overholdes. Dette beskyttelsesnivået garanteres særlig dersom det foreligger en adekvansbeslutning fra EU-kommisjonen eller av egnede garantier i samsvar med art. 46 i EUs personvernforordning.

Dataoverføring til tredjestater (stater utenfor EU eller EØS-området) finner for eksempel sted i den grad dette

 • er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller dine forespørsler.
 • det er nødvendig for å beskytte våre berettigede interesser
 • det er lovpålagt eller du har gitt ditt samtykke
 • skjer i forbindelse med ordrebehandling ved innkobling av tjenesteleverandører.

Hvis det for det aktuelle landet ikke eksisterer noen avgjørelse fra EU-kommisjonen om et personvernnivå tilpasset de europeiske kravene til personvern, sikrer vi gjennom respektive kontrakter at dine rettigheter og friheter er tilstrekkelig beskyttet. En slik avtale sikrer at mottakeren av dataene har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, særlig gjennom såkalte standard EU-personvernbestemmelser mellom EU og mottakeren. Ellers kan vi også overføre data på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket med fremtidig virkning, se avsnitt A.VII. Vi gir deg gjerne mer informasjon gratis på forespørsel på kontaktinformasjonen ovenfor.

Hvis vi utfører databehandlingen gjennom mottakere uten et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå og utelukkende på grunnlag av ditt samtykke, påpeker vi at dette medfører følgende risikoer: Det finnes da muligens ikke noe system som er tilstrekkelig til å ivareta ditt personvern på en egnet måte, f.eks. ingen myndighet tilsvarende Datatilsynet, å gjøre dine personvernrettigheter gjeldende vil vanskeliggjøres eller unnlates, det er ingen kontroll over viderebehandling og overføring av data til tredjepart.

Du finner mer informasjon i den spesielle personvernerklæringen.

VI. Plikt til å oppgi personopplysninger

Med mindre annet er oppgitt i den spesielle personvernerklæringen, er du verken rettslig eller avtalemessig forpliktet til å oppgi dataene dine.

VII. Personvernrettigheter

Iht. bestemmelsene i art. 15 GDPR har du rett til innsyn i personopplysningene som er lagret om deg. Dersom feil personopplysninger er behandlet, har du i henhold til art. 16 GDPR rett til korrigering. Hvis de juridiske kravene er oppfylt, kan du be om sletting eller begrensning av behandlingen, samt legge inn innsigelse mot databehandlingen (art. 17, 18 og 21 GDPR). I henhold til artikkel 20 GDPR kan du hevde retten til dataportabilitet i tilfelle data behandles automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller en kontrakt med deg.

Rett til tilbakekallelse av samtykket iht. art. 7 nr. 3 i EUs personvernforordning

Såfremt du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt. Tilbaketrekningen av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført frem til tilbaketrekningen og som du samtykket til.

Tilbakekallingen kan gjøres uformelt. Du kan bruke kontaktinformasjonen i avsnitt A. II. Dersom CLAAS tilbyr flere muligheter for å gjøre tilbakekallingen gjeldende (f.eks. avmeldingslenken i alle nyhetsbrev), vil du bli informert om dette i den spesielle personvernerklæringen.

Du kan gjøre gjeldende dine rettigheter mot CLAAS ved hjelp av kontaktinformasjonen nevnt i avsnitt A. II.

Hvis du er av den oppfatning at databehandlingen bryter med personvernbestemmelser, har du rett til å klage til en datatilsynsmyndighet du selv velger. (art. 77 i EUs personvernforordning).

Selvfølgelig kan du også når som helst klage til sikkerhetsansvarlig hos CLAAS (privacy@claas.com).

Hvis du gjør dine personvernrettigheter gjeldende, behandler vi opplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til art. 6 nr. 1 første punktum bokstav c i EUs personvernforordning i forbindelse med art. 15–22, 12 nr. 3–6 i EUs personvernforordning og art. 7 nr. 3 i EUs personvernforordning. Dette inkluderer behandling av dataene dine med det formål å identifisere den registrerte og be om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din. Vi gjør dette basert på vår rettslige forpliktelse i henhold til art. 12 nr. 6 i EUs personvernforordning. Dette inkluderer overføring til mottakeren av dataene i henhold til art. 19 i EUs personvernforordning dersom forespørsler gjelder retting, sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger (art. 16, 17 nr. 1, 18 i EUs personvernforordning) og den tilhørende kommunikasjonen til mottakeren (art. 19 i EUs personvernforordning) og til deg som den registrerte (art. 12 i EUs personvernforordning).

Informasjon om retten til å protestere iht. art. 21 i EUs personvernforordning

1. Du har rett til når som helst, av grunner knyttet til din særlige situasjon, å protestere mot behandling av dine personopplysninger iht. art. 6 nr. 1 første punktum bokstav f i EUs personvernforordning (databehandling på grunnlag av berettigede interesser).

Hvis du legger inn innsigelse, vil CLAAS ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre CLAAS kan demonstrere nødvendige legitime grunner for behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

2. CLAAS behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med slik markedsføring.

Hvis du protesterer mot behandlingen med formål direkte markedsføring, vil CLAAS ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene.

Protesten kan gjøres uformelt og bør ved mulighet rettes til:

privacy@claas.com

B. Spesiell personvernerklæring – tilgjengeliggjøring av nettstedet vårt for allmennheten

I. Tilgjengeliggjøring av nettstedet vårt for allmennheten

Når du bruker nettstedet bare på en informativ måte, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til CLAAS (f.eks. via vårt kontaktskjema), samler CLAAS bare inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Datainnsamling er teknisk nødvendig for å kunne vise deg nettstedet. Det juridiske grunnlaget er art. 6 første ledd første punktum bokstav b GDPR. Lagring i loggfiler utover sidebesøket ditt er nødvendig for å sikre funksjonaliteten til nettstedet og sikkerheten til IT-systemene. Det juridiske grunnlaget for databehandling er art. 6 første ledd første punktum bokstav f GDPR. Du kan når som helst motsette deg databehandling basert på den legitime interessen med virkning for fremtiden, se avsnitt A. VI. Vår legitime interesse for databehandlingen ligger i de formål som er nevnt ovenfor.

Følgende kategorier av data samles inn når du besøker nettstedet: Bruks- og trafikkdata, teknisk dokumentasjon og loggdata, f.eks.

 • dato og klokkeslett for besøket
 • tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adresse
 • vertsnavnet til den besøkende datamaskinen
 • nettstedet som nettstedet vårt ble åpnet på
 • nettstedet som ble åpnet via nettstedet vårt (innholdet i forespørselen)
 • besøkte sider på nettstedet
 • melding om åpningen var vellykket
 • overført datamengde
 • informasjon om nettlesertype, språk og versjon
 • operativsystem

Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå det formålet de ble samlet inn til. Når det gjelder tilgjengeliggjøringen av nettstedet, er dette tilfelle når den gjeldende økten er avsluttet. Hvis dataene er lagret i loggfiler, er dette tilfelle senest etter 30 dager. Dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra deg.

Vi overfører de ovennevnte personopplysningene til tredjeparter (f.eks. selskaper i CLAAS-gruppen) for å vise eksternt innhold på nettstedet vårt (f.eks. integrering av en IFRAME for visning av CLAAS Collection-katalogen). Rettslig grunnlag er art. 6 nr. 1 første punktum bokstav f i EUs personvernforordning. Vår berettigede interesse er å gjøre nettstedet vårt mer interessant og brukervennlig for deg. Du kan når som helst protestere mot databehandling på grunnlag av berettigede interesser med fremtidig virkning, se avsnitt A. VII.

II. Bruk av tjenester (f.eks. informasjonskapsler, verktøy for analyse og målrettet annonsering)

CLAAS gjør bruk av tjenester (f.eks. informasjonskapsler og analyse- og remarketingverktøy) på dette nettstedet. Ved hjelp av disse tjenestene lagrer CLAAS informasjon på enheten din (f.eks. i nettleseren) og/eller skaffer seg innsyn i informasjon som allerede er lagret på enheten. Denne informasjonen kan omfatte både personopplysninger og opplysninger som ikke er knyttet til din person. Lagringen eller innsynet vil eventuelt etterfølges av at personopplysningene behandles i henhold til ditt kategorivalg.

CLAAS anvender tjenester i følgende kategorier:

Dersom tjenesten (dvs. lagring av informasjon på enheten din og/eller innsyn i informasjon som er lagret på enheten) er teknisk nødvendig, skal det rettslige grunnlaget være art. 25 annet ledd i TTDSG [tysk telemedielov] i kombinasjon med art. 6 første ledd første punktum bokstav b, c og f i personvernforordningen (GDPR). Denne informasjonen kan omfatte både personopplysninger og opplysninger som ikke er knyttet til din person. Dersom lagringen eller innsynet etterfølges av at dine personopplysninger behandles, behandler vi dem så fremt

 • er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er en part i (art. 6 nr. 1 første punktum bokstav b i EUs personvernforordning) eller
 • er lovpålagt (art. 6 nr. 1 første punktum bokstav c i EUs personvernforordning)
 • det er nødvendig for å beskytte våre berettigede interesser (art. 6 nr. 1 første punktum bokstav f i EUs personvernforordning).

Du kan når som helst protestere mot databehandling på grunnlag av berettigede interesser med fremtidig virkning, se avsnitt A. VII. Du kan slette informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren din.

Rettslig grunnlag for tjenestene (dvs. lagring av informasjon på enheten din og/eller innsyn i informasjon som er lagret på enheten) i kategoriene "statistisk analyse", "markedsføring" og "tilleggsfunksjoner" er § 25 første ledd første punktum i TTDSG [tysk telemedielov] i kombinasjon med art. 6 første ledd første punktum bokstav a i personvernforordningen basert på ditt samtykke. Denne informasjonen kan omfatte både personopplysninger og opplysninger som ikke er knyttet til din person. Dersom lagringen eller innsynet etterfølges av at dine personopplysninger behandles, skal vi behandle dem på grunnlag av art. 6 første ledd første punktum bokstav a i personvernforordningen basert på ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, skal ikke dette ha tilbakevirkende kraft med hensyn til lovligheten av lagring av informasjon på enheten din og/eller innsyn i informasjon på enheten eller behandling av personopplysninger i henhold til ditt kategorivalg. Ditt samtykke er frivillig.

Samtykket ditt er gyldig i seks måneder. Deretter vil vi be om samtykke på nytt. Vi vil også be deg om ditt samtykke på nytt ved å vise informasjonskapselbanneret dersom det blir lagt til nye tjenester på dette nettstedet, eller dersom tjenestene endres på en slik måte at vi trenger fornyet samtykke for å kunne fortsette å bruke tjenestene (f.eks. i tilfelle endringer i formålet).

Vær oppmerksom på at dine individuelle nettleserinnstillinger kan medføre at innstillingene dine (f.eks. samtykke) ikke kan lagres på lang sikt, og at vi derfor kan be deg om ditt samtykke hver gang du besøker nettstedet vårt.

III. Statistisk analyse på tvers av områder - delt ansvar

For statistisk analyse på tvers av nettsteder kombineres og brukes dataene dine om brukeratferden din, som vi samler inn ved hjelp av Google Analytics på dette nettstedet (operatør: CLAAS KGaA mbH), nettstedet https://configurator.claas.com (operatør: CLAAS Global Sales GmbH), nettstedet https://accounts.claas.com/ (operatør: CLAAS KGaA mbH) og nettstedet https://connect.claas.com (operatør: CLAAS Global Sales GmbH) og brukes av CLAAS KGaA mbH og CLAAS Global Sales GmbH evaluert.

CLAAS KGaA mbH1 og CLAAS Global Sales GmbH2 er felles ansvarlige.

Du kan kontakte personvernombudet på: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Deutschland, group.dpo@claas.com.

Partene er enige om at operatøren av det respektive nettstedet vil gi informasjonen i samsvar med art. 13, 14 GDPR. Du kan hevde den registreredes rettigheter direkte hos den respektive operatøren.


C. Spesiell personvernerklæring – behandling av (generelle) henvendelser, klager og relatert kommunikasjon (f.eks. forespørsel om informasjon, bestilling eller support, anmodninger om tilbakeringing).

Du kan kontakte CLAAS ved å bruke kontaktinformasjonen eller kontaktskjemaet på nettstedet. Vi behandler personopplysninger knyttet til deg for å behandle forespørselen din, sende deg et svar eller følge opp klager.

Dette er basert på vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1, bokstav f i EUs personvernforordning i å behandle henvendelsene dine, følge opp og spore klager, i tillegg til å kommunisere med kunder og interessenter. Du har rett til når som helst å protestere mot databehandlingen, se avsnitt A. VII. Hvis formålet for databehandling er å inngå et avtaleforhold, er grunnlaget for behandlingen art. 6 nr. 1 første punktum bokstav b i EUs personvernforordning.

Opplysningene som kreves for å svare på din forespørsel, er merket som obligatoriske med stjerne (*). Utenom dette kan du også oppgi andre opplysninger frivillig. Dette er personopplysninger som kan identifisere deg (f.eks. tiltaleform, for- og etternavn), kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer, e-postadresse), firmaopplysninger (f.eks. firma, adresse) og kommunikasjonsinnholdsdata (dersom du gir oss annen informasjon om henvendelsen din).

Vi behandler også bruks- og trafikkdata (f.eks. IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen din). Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 nr. 1 første punktum bokstav f i EUs personvernforordning basert på vår berettigede interesse i å sikre funksjonaliteten til nettstedet og sikkerheten til IT-systemene.

I tillegg til å behandle henvendelser og klager bruker vi dataene til reklame- og markedsføringstiltak se avsnitt D. i denne personvernerklæringen.

Vi kan også dele informasjonen din med tredjeparter, for eksempel CLAAS-forhandleren eller konsernselskaper i CLAAS-gruppen som er ansvarlig for deg eller valgt av deg, hvis dette er nødvendig for å forfølge og implementere forespørselen din.

CLAAS lagrer opplysningene dine for å gi deg best mulig råd. Dine personopplysninger vil bli lagret for å kunne svare på forespørselen din og deretter slettet, med mindre vi lovlig, kontraktsmessig eller på grunnlag av ditt samtykke er berettiget eller forpliktet til å lagre dataene lenger. Se avsnittet A.III i denne personverninformasjonen for detaljer. På grunnlag av ditt samtykke og/eller en annen lovlig anerkjent tillatelsesstatus, spesielt vår legitime interesse i henhold til art. 6 første ledd første punktum bokstav f GDPR, kan dataene dine fortsatt lagres, for eksempel i forbindelse med kundetilknytning eller -gjenoppretting og i forbindelse med forsvaret av juridiske krav. Ved behandling av dine data for å forsvare oss mot juridiske krav i rettstvister, er lagringsperioden også avhengig av lovfestede foreldelsesfrister (f.eks. i henhold til tviste- og produktansvarslovgivning). Vår tekniske infrastruktur er i tråd med prinsippene for nødvendighet og formålstilknytning når det gjelder lagring av dine data. Selskapene i konsernet og/eller partnerselskapene får dermed tilgang til slike data, som er påkrevd for å oppfylle deres oppgaver. Se A.IV. for mer informasjon.

D. Lenker til tredjeparters nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til tredjeparters nettsteder (f.eks. til selskaper i CLAAS-gruppen). Når du går inn på den gjeldende lenken, åpnes nettstedet til tredjeparten i et nytt vindu. Denne personvernerklæringen gjelder ikke databehandlingen på nettstedene til tredjeparter.