Plantemålinger med CROP SENSOR

Produktivitet og effektivitet er trylleordene i dagens moderne landbruk. Bare de som lykkes med dette, kan overleve i tider med svingende markeder og usikre politiske forhold og sikre bærekraftig grunnlag for fremtidige generasjoner.

Plantemålinger med CROP SENSOR

Produktivitet og effektivitet er trylleordene i dagens moderne landbruk. Bare de som lykkes med dette, kan overleve i tider med svingende markeder og usikre politiske forhold og sikre bærekraftig grunnlag for fremtidige generasjoner.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR er et verktøy for optimalisert bruk av N gjødsel, vekstregulerende midler eller plantevernmidler i ulike kulturer. Den optimale nitrogentilførselen påvirker avling og kvalitet betraktelig. Det er mye å spare, både miljømessig og økonomisk, på å bruke bare den mengden som trengs.

Presisjonslandbrukets syklus. Oversikt over potensialet.

Å oppnå et økonomisk maksimalt utbytte er målet for en hver bonde. Det er viktig å vurdere og behandle hvert felt individuelt på grunnlag av dets naturgitte forutsetninger.

De vanligste applikasjonene er:

  • Gjødsling
  • N-gjødsling
  • Såing
  • Plantevern

Gjødsling og kalking

Resultater fra jordprøver og soneinndeling legges inn i databasen og danner stedsspesifikke grunnlag for gjødsling og kalking. Den tekniske gjennomføringen er enkel og den økonomiske fordelen er relatert til helt lokale forhold: Dess større forskjell i jordens næringsinnhold, dess større kan besparelsene bli. Med CLAAS-programvare er det enkelt å lage nødvendig kartgrunnlag.

Den komplette løsningen fra planlegging til gjødslingskart: På kart som viser næringsinnhold og og pH-verdier kan man se hvor jorda trenger gjødsel og kalk. Ved å tilføre nøyaktige, behovsprøvde mengder kalk og/eller gjødsel, bare der plantene trenger det, kan man spare mye penger - det er miljøvennlig og spesielt viktig i tider med økende gjødselpris!

Variabel N-gjødsling. Gir bedre vekst.

Bønder trenger en komplett og god produktpakke som viser alle mulighetene og gir full valgfrihet.

Alle delene er originale fra CLAAS:

  • Online-sensorsystem
  • ISOBUS-terminal for styring og dokumentasjon
  • Tilleggsutstyr: Kart som viser avlingspotensiale

Variabel såing. Så lite som mulig og så mye som nødvendig.

Når man sår er det fornuftig å ta hensyn til forskjellige forhold på feltene. Såmengden kan variere alt etter jordtype, lys og fuktighet, da spireforhold og avlingspotensial også varierer ut fra dette. Mange bønder tar allerede slike hensyn, men dess bedre datagrunnlag man har, dess mer nøyaktig kan man gjøre det.

Fordeler og nytte.

  • Balanserte avlinger
  • Utnyttelse av potensialet i hvert felt
  • Enklere tresking

Variabelt plantevern

I tillegg til områdespesifikk N-gjødsling blir spesifikt plantevern stadig viktigere. Det vanligste i dag er bruk av vekstregulatorer. Disse kan, analogt med N-gjødsel, tilføres i hensiktsmessig mengde ved hjelp av en optisk plantesensor. Teknikken er basert på biomasseindeks. I prinsippet bør svake felt med lav biomasseindeks få mindre vekstregulator enn gjennomsnittet i feltet. Ved bruk av gjennomsnittlig mengde vil slike felt bli for korte. Det vil i så fall redusere lønnsomheten. Kraftige bestand bør imidlertid få tilsvarende større mengde på grunn av potensielt høyere fare for legde. Slik kan man regulere avlingen og redusere risikoen.